Západočeská univerzita v Plzni (ZČU) se sídlem Univerzitní 2732/8, Plzeň 30100, IČ: 49777513 jako správce zpracovává Vámi uvedené osobní údaje na základě Vaší registrace na akci tak, aby bylo možné zajistit Vaší účast na akci v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence účastníků akce a potřeby reportingu o konání akce v rámci projektu realizovaného Západočeskou univerzitou v Plzni. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu 15 let od okamžiku Vaší registrace na akci v souladu s platnou legislativou a podmínkami výkaznictví v projektu. ZČU je oprávněna použít Vaše osobní údaje pouze v souladu s výše uvedenými účely, nebo pro legitimní potřebu státních kontrolních orgánů a orgánů činných v trestním řízení. ZČU je dále oprávněna poskytnout Vaše osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se ZČU na dosažení výše zmíněných účelů. S takovými subjekty se  ZČU zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování osobních údajů.   Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s GDPR. Více informací o zpracování osobních údajů na ZČU můžete nalézt zde: https://www.zcu.cz/media/GDPR/moje_prava/.