Tato webová stránka slouží jako rozcestník informací, které se z různých úhlů pohledu věnují problematice umělé inteligence.

Najdete zde doporučení pro studující i vyučující na vysoké škole, odkazy na přednášky, školení a další akce k tématu, příklady relevantních výzkumů na ZČU a další.

K tvorbě a aktualizaci těchto webových stránek můžete přispět zasláním vlastního příspěvku, odkazu na akci, sdílením zkušeností s využíváním umělé inteligence na vysoké škole apod.

Pokud máte jakékoli podněty k doplnění této stránky, prosím, kontaktujte Oddělení celoživotního a distančního vzdělávání – Mgr. Violu Vrbovou, violavrb@rek.zcu.cz.

Západočeská univerzita v Plzni je zapojena do aktivit neformální pracovní skupiny koordinované Univerzitou Karlovou a prg.ai, v rámci kterých vznikla v široké diskusi odborníků doporučení pro využívání umělé inteligence na vysoké škole. Západočeská univerzita v Plzni se hlásí k materiálům, které byly v rámci skupiny vytvořeny, a doporučuje studujícím i vyučujícím se s těmito materiály seznámit:

Více informací můžete najít i na webových stránkách https://gptveskole.cz/doporuceni-pro-vyuzivani-ai-na-vs/.

Dílčí pracovní skupina ve složení Jana Šindlerová (Univerzita Karlova), Hana Ovesleová (Univerzita Karlova) a Lucie Rohlíková (Západočeská univerzita v Plzni) připravila navíc pro vyučující konkrétní náměty pro využití AI jako jedné z dostupných technologií ve vzdělávání. Náměty jsou členěny podle digitálních kompetencí vyučujících, které jsou pro jednotlivé aktivity využívající technologie ve vzdělávání potřeba.

AI Tea Talks na ZČU

AI Tea Talks jsou pravidelná setkání výzkumníků pracujících v oblasti strojového učení a umělé inteligence a dalších zájemců o tuto problematiku. Tato setkání se konají každé dva týdny.

Setkání vždy sestává z networkingové části, kde se podává čaj, káva a další drobné občerstvení, a z seminární části, kde účastníci poslouchají a diskutují o nápadu, zajímavém výzkumném článku nebo výzkumné otázce týkající se oblasti strojového učení a umělé inteligence. Veškerá diskuze probíhá v anglickém jazyce.

Hlavní organizaci AI Tea Talks na Západočeské univerzitě zajišťují pracovníci z Fakulty aplikovaných věd a Fakulty elektrotechnické. Setkání probíhají převážně v pátek “po obědě” (začátek 13:00 až 13:30) a sestávají ze zhruba hodinové přednášky a následné diskuze s šálkem dobrého čaje.

Vygenerováno pomocí DALL-E 3.

AKTUÁLNÍ AKCE A KURZY

Jun
19

Praktické využití generativní AI

Zdarma
Praktický workshop, kde si vyzkoušíte různé nástroje využívající AI

Akce mimo ZČU

Webináře European University Association

Dovolujeme si předložit pozvánku na dva zajímavé webináře pořádané European University Association.

První z nich se uskuteční 17. května, více informací se dočtete na stránkách EUA, kde se můžete zaregistrovat. Téma webináře zní: Artificial intelligence: From experimentation to institutional strategies.

Druhý webinář nese název AI & Ethics a uskuteční se 18. června.

Webinář k využití AI ve Web of Science

Prostor, kde získáte různé tipy a triky od expertů, díky kterým bude váš výzkum ještě lepší! I tak by se dal popsat webinář pořádaný Clarivate.

Webinář Zodpovedná akademická umelá inteligencia (AI) pre výskumníkov Web of Science se uskuteční 22. května od 9:00 online. Je nutné se na něj registorvat na oficiálním registračním formuláři.

Jazyk webináře: slovenština

Anotace webináře
Umělá inteligence mění akademický výzkum, vyučování a učení. Clarivate zajišťuje, že se můžete bezpečně a zodpovědně pohybovat v tomto novém prostředí a zároveň dosáhnout excelence výzkumu.
Připojte se k webináři, abyste se dozvěděli více o nedávných a budoucích rozšířeních ve Web of Science týkajících se AI, včetně významných vylepšení vyhledávání a připravovaného Web of Science Research Assistant s generativní AI. Budeme diskutovat o tom, jak implementujeme AI, abychom pomohli vědcům na všech úrovních orientovat se ve složitých výzkumných úkolech a získat co víc z nejdůvěryhodnější citační databáze na světě – Web of Science Core Collection.

PROBĚHLÉ AKCE A KURZY

Proběhlé akce AI

May
20

AI síť: květnové setkání

Zdarma
At 10:30
Univerzitní 22, Plzeň
Apr
11

AI síť: Kick-off meeting

Zdarma
At 12:30
Univerzitní 22, Plzeň
Oct
18

Velké jazykové modely: Revoluce v chatbotech

Zdarma
At 15:00
POZOR ZMĚNA - UL 601 (Univerzitní 22, Plzeň)

Odborníci ze ZČU se také zapojili do celostátní akce Dny AI, která se v Plzni konala v týdnu od 16. do 22. října 2023.

ZÁZNAMY AKCÍ

Přišli jste o nějakou akci související s AI? Uvádíme záznamy těch nejzajímavějších.

Konference Proměny vzdělávání 2023 a AI

Konference Učitel IN 2023 a AI

Karel Klatovský – AI v roli běžného učitele

Jaroslav Mašek – Wikipedie a umělá inteligence

Václav Maněna – Bezpečně s umělou inteligencí

Petra Boháčková, Bohuslav Hora – Umělá inteligence v našich hodinách

ČASTO KLADENÉ DOTAZY

Pro používání AI platí obecně principy definované v Etickém kodexu ZČU.

Transparentnost – vždy otevřeně uvádějte, které nástroje AI jste pro zpracování /plnění studijních povinností použili.

Svědomitost – Buďte svědomití, pracujte s celou paletou dostupných a doporučených studijních materiálů a opor. Vytvářejte si vlastní studijní materiály na základě zkušeností z přednášek a cvičení. Otevřeně konzultujte témata s vyučujícími.

Odpovědnost – odpovědnost za vaše studium je vždy pouze na vás. Využijete-li jakékoliv nástroje AI, ověřujte a kontrolujte jejich výstupy.

Minimalizace závislosti na AI – abyste dokázali správně pracovat s AI a vyhodnocovat její výstupy, je třeba získat dostatek znalostí a dovedností v dané oblasti. Nepřejímejte nekriticky výstupy AI.

Bezpečnost – dbejte na ochranu osobních údajů. Nikdy nepoužívejte AI ke zpracování osobních údajů ani k jiné práci s nimi. Důsledně anonymizujte. Pracujete-li s údaji, které jsou chráněny zákonem či smluvně, nepoužívejte je při využívání AI.

Spolupráce – využití AI konzultujte s vyučujícím, společně pracujte s výstupy, respektujte pravidla daná vyučujícím pro konkrétní úkol.

Respekt – není-li k danému úkolu využití nástrojů AI povoleno, respektujte tento zákaz. Zajímejte se o vnitřní předpisy a normy a pravidla pro plnění předmětů.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY STUDENTŮ

Využití nástrojů AI v souladu s hlavními principy obecně podporujeme. Zajímejte se o vnitřní normy součástí a pravidla pro plnění předmětů. Pro některé aktivity/zadání/sylaby může být takové využití zakázané. Tento zákaz respektujte.

Chcete-li využít AI jako jeden z výukových zdrojů, vždy si ověřujte relevanci výstupů. AI je možné použít jako rozcestník k základní orientaci v dané problematice. Pracujte s tím, že znáte z relevantních zdrojů základní terminologii a porovnávejte výstupy z AI s výukovými zdroji garantovanými či doporučenými ZČU.

Několik tipů k využití AI najdete třeba tady:

Ano, vždy po diskuzi s vyučujícím/vedoucím práce. Způsob využití AI je třeba diskutovat s vyučujícím/vedoucím práce. V některých případech může být využití AI zakázáno. Dbejte správného uvádění zdrojů při využití AI.

Je-li použití AI povoleno, postupujte v souladu s podmínkami poskytovatele dané služby. V závislosti na druhu využité aplikace AI, způsobu jejího využití a zvyklostí v daném oboru lze odkazování vyřešit následovně:

  • obecná deklarace využití,
  • přímý odkaz dle vybrané citační normy,
  • popis využití AI v příloze práce nebo v části popisující metodiku práce,
  • přehled promptů a výstupů nástroje AI.

Šířeji je toto téma řešeno např. v Doporučení k využívání nástrojů umělé inteligence při plnění studijních povinností zpracovaném Masarykovou univerzitou.

Níže můžete nahlédnout na text zpracovaný zaměstnanci Univerzitní knihovny ZČU, který uvádí možnosti citací využití umělé inteligence.

AI není podle právního řádu ČR považována za autora, ale pracuje se zdroji, které mohou být právem chráněny. Důsledně proto výstupy AI ověřujte a nejste-li si jistí, dohledávejte primární zdroje a užívejte jich. Práci s AI uvádějte.

I zde platí, že AI může pomoci, zvláště po formální stránce. Její výstupy je ale třeba vždy kontrolovat. Prezentace musí odpovídat požadavkům vyučujícího/zkoušejícího.

Odpověď na tuto otázku závisí na konkrétním zadání a kontextu práce. Proto vždy respektujte pravidla pro vypracování zadaného úkolu. Pokud si nejste jistí, obraťte se na vyučujícího a otázku využití konkrétního nástroje AI s ním prodiskutujte.

Pro práci s AI je možné použít taková data, která jsou volně k dispozici. Nelze tedy využít osobní údaje, interní dokumenty společností, úřadů atp., které nejsou volně přístupné a nejsou k publikováné určeny.

Ověřujte výstupy se studijními materiály a literaturou, která se vztahuje k tématu otázky. Konzultujte, bavte se o problematice s odborníky a vyhodnocujte relevantnost výstupů.

Při použití jakéhokoliv nástroje AI je nejdůležitější uvědomění, že za splnění studijních povinností je vždy odpovědný studující. Zároveň je třeba mít na paměti, že každý nástroj AI obsahuje pravidla, za kterých je provozován, a ta musí být rovněž dodržena. Rizika lze spatřovat zejména v následujících oblastech:

– zásah do autorského práva (při zpracování dat nemusí být vždy zřejmé, z čeho AI čerpá, zda se jedná o kompilaci děl různých autorů),

– porušení práva na ochranu osobních údajů, narušení soukromí (nikdy nepoužívejte osobní údaje jako zdroj informací pro práci s AI),

–  omezená schopnost výzkumu a analýzy, kreativity a originálnosti (AI za vás nedokáže myslet a chybí jí rozšířená schopnost analýzy dat, tvůrčí myšlení a kritické zhodnocení),

– nedostatek kontroly nad výsledkem zadání (u jednotlivých nástrojů AI nemusí být dostatečně popsán způsob, kterým nástroj pracuje a jak zadané téma zpracovává a vyhodnocuje, proto může být výsledek zavádějící a je potřeba jej ověřit).

Ne, takové využití určitě nedoporučujeme. Interní a neveřejná data mohou být chráněna obchodním tajemstvím či jiným druhem právní ochrany a zadáním do AI nad zpracováním ztrácíte kontrolu.

Obecně lze doporučit použití kombinace prompt-výstup.

Podívejte se na text zpracovaný zaměstnanci Univerzitní knihovny ZČU, který uvádí možnosti citací využití umělé inteligence.

ČASTO KLADENÉ DOTAZY VYUČUJÍCÍCH

Ano, AI s námi zůstane, bude měnit postupy v mnohých oborech a studující ji budou při své současné i budoucí práci využívat. Vždy respektujte základní etická pravidla, otevřeně uvádějte, jaký nástroj nebo jaké nástroje využíváte, jak fungují, v čem vám pomáhají, a veďte studenty k otevřené diskuzi o tom, v čem jsou nástroje AI vhodné a v čem naopak mohou být rizikem, a to s přihlédnutím k vyučované tématice.

Doporučujeme integrovat AI do pedagogického procesu tam, kde to dává smysl. Zároveň je potřeba vnímat, že porušení zákazu může být složité či nemožné odhalit. Doporučujeme zvážit využívané výukové a hodnoticí metody a případně celkový přístup k předání znalostí a dovedností v daném předmětu. V některých bude vliv AI zásadní, v jiných minimální. O možnostech užití AI je nutné se domluvit s garantem předmětu tak, aby všichni vyučující daného předmětu postupovali shodně.

Určitě pomohou průběžné kontroly, vhodně směřované otázky na vysvětlení postupů při prezentacích či obhajobách. Prokazování však nebude zcela jednoduché.

Je-li použití AI povoleno, postupujte v souladu s podmínkami poskytovatele dané služby. V závislosti na druhu využité aplikace AI, způsobu jejího využití a zvyklostí v daném oboru lze odkazování vyřešit následovně:

– obecná deklarace využití,

– přímý odkaz dle vybrané citační normy,

– popis využití AI v příloze práce nebo v části popisující metodiku práce,

– přehled promptů a výstupů nástroje AI.

Šířeji je toto téma řešeno např. v doporučení dostupném zde.

Obecně lze doporučit použití kombinace prompt-výstup. Vždy záleží na zadání konkrétního úkolu, jeho účelu a smyslu, ve kterém má být nástroj AI využit.

Podívejte se na text zpracovaný zaměstnanci Univerzitní knihovny ZČU, který uvádí možnosti citací využití umělé inteligence.

To záleží na účelu využití nástrojů AI pro splnění konkrétního zadání. Pokud je práce s nástrojem AI pro daný úkol stěžejní, je vhodné požadovat jeho uvedení. Naopak při využití nástrojů AI jako dopomoc s formátováním nebo pro drobnou jazykovou korekturu nemusí být nutně třeba konkrétní nástroj uvést.

Při použití jakéhokoliv nástroje AI je potřeba mít na paměti, že každý nástroj AI obsahuje pravidla, za kterých je provozován a ta musí být dodržována. Rizika lze spatřovat zejména v následujících oblastech:

– zásah do autorského práva (při zpracování dat nemusí být vždy zřejmé, z čeho AI čerpá, zda se jedná o kompilaci děl různých autorů),

– porušení práva na ochranu osobních údajů, narušení soukromí (nikdy nepoužívejte osobní údaje jako zdroj informací pro práci s AI),

–  omezená schopnost výzkumu a analýzy, kreativity a originálnosti (AI za vás nedokáže myslet a chybí jí rozšířená schopnost analýzy dat, tvůrčí myšlení a kritické zhodnocení),

– nedostatek kontroly nad výsledkem zadání (u jednotlivých nástrojů AI nemusí být dostatečně popsán způsob, kterým nástroj pracuje a jak zadané téma zpracovává a vyhodnocuje, proto může být výsledek zavádějící a je potřeba jej ověřit).

Je třeba identifikovat oblasti, kde mohou být výstupy AI studujícími efektivně využity, a dle filozofie přístupu k AI případně zareagovat. Obecně se doporučuje převážně ústní ověřování, dodatečné otázky a sledování průběžné práce studenta. Složitou se jeví kontrola u online ověřování znalostí. Méně vhodné jsou také eseje, seminární práce apod.

Většinou pravděpodobně ne – závisí na uvážení garanta předmětu a na předem stanovených požadavcích jeho splnění. Pokud je to předmětem přenášená znalost/dovednost, pak je to možné připustit, ale vyučující musí vhodně definovat požadavky.

Pro práci s AI je možné použít taková data, která jsou volně k dispozici. Nelze tedy využít osobní údaje, interní dokumenty společností, úřadů atp., které nejsou volně přístupné a nejsou k publikování určeny.

Ne, takové využití určitě nedoporučujeme. Interní a neveřejná data mohou být chráněna obchodním tajemstvím či jiným druhem právní ochrany a zadáním do AI nad zpracováním ztrácíte kontrolu. Stejně obezřetní buďte i s interními daty ZČU, daty obsahujícími osobní údaje atp.

Ověřujte výstupy se studijními materiály a literaturou, která se vztahuje k tématu otázky. Konzultujte, bavte se o problematice s odborníky a vyhodnocujte relevantnost výstupů.

Zadání by mělo být splnitelné ve free verzi, případně ve verzi, kterou dané pracoviště zajistí. Není možné po studujících požadovat, aby si kupovali licence na nástroje AI, nebo umožnit bezdůvodné zvýhodnění těm, kteří si mohou hrazenou verzi dovolit. Vždy důsledně dbejte na to, aby studující měli zajištěny rovné podmínky ke studiu.

Je podstatné si uvědomit, zda výuka nepožaduje po studentech něco, co se dá jednoduše suplovat využitím AI.

Na místě je využití spíše komplexních nástrojů výuky a hodnocení, kdy hlavním požadavkem není například pouze tvorba nějaké kompilace poznatků. Doporučujeme vše propojovat s praxí a více o tématech diskutovat během hodin

Je nevhodné vyžadovat ve výuce převážně tvorbu rešerší, kompilací a psaní esejí. Výše uvedené dokáže generativní AI snadno vytvořit. Pokud je tvorba kompilace nevyhnutelná, nechte studenty porovnat kompilaci vytvořenou AI a kompilaci, kterou vytvoří sami. Diskutujte o podobnostech vytvořených textů.

Někdy bude nutné upravit i výukové cíle předmětu, jelikož spoustu z nich dokáže AI po zadání správného vstupu sama splnit. Každý předmět je specifický.

PRACOVNÍ SKUPINA PRO AI NA ZČU

Pracovní skupina pro AI vznikla na ZČU v květnu 2023. Jejím cílem je poskytnout prostor pro sdílení informací a zkušeností v oblasti umělé inteligence a jejího využití na vysoké škole. Pracovní skupina pracuje pod vedením prorektora pro strategii a rozvoj prof. Ing. Josefa Basla, CSc.

Martin Bárta

Ing. Jiří Bořík

Mgr. Jana Čepičková

doc. Ing. Milan Edl, Ph.D.

doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.

doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc.

doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.

doc. Dr. RNDr. Miroslav Holeček

PhDr. František Kalvas, Ph.D.

Ing. Miloslav Konopík, Ph.D.

Mgr. Bc. Dana Packanová

Mgr. Michal Pustějovský

doc. PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.

PhDr. Petr Simbartl, Ph.D.

Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

doc. Ing. Jiří Tupa, Ph.D.

Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.

Dr. phil. Michaela Voltrová

Mgr. Viola Vrbová