Obsah přednášek uvádíme pouze anotací.

 

Trénování paměti – mozkový jogging – pondělí 13:00 – 14:30

Cílem kurzu je seznámit účastníky předmětu s fungováním lidského mozku, funkce levé a pravé hemisféry, jak se lépe koncentrovat a udržet pozornost a aplikovat do běžného života znalosti získané v praktických cvičeních, které vedou ke zlepšení výkonu mozku a zefektivnění fungování paměti.

Garant: Mgr. Magdalena Edlová,DiS.

 

Právo – „nový občanský zákoník“ – Ochrana práv seniorů – pondělí 15:00 – 16:30

Cílem kurzu je posilování povědomí seniorů o základních právech a povinnostech, které dnes vyplývají z právního řádu České republiky a Evropské unie. Představení praktických postupů a návodů na zamyšlení, jak se v konkrétní situaci zachovat.

Garant: Mgr. Milan Severa

 

Úvod do kriminologie a trestní politiky – pondělí 15:45 – 17:25

Předmět je zaměřen na výklad klasických kriminologických teorií a dalších kriminologických otázek, dále na viktimologii a penologii.

Garant: JUDr. Simona Stočesová, Ph.D.

 

Český jazyk a kultura člověka – úterý 9:30 – 11:00

Posluchači si osvěží současnou češtinu. Cílem je aktualizovat a upevnit pravopisné znalosti účastníků. Rozvinout schopnost užívat slova v náležitých tvarech a identifikovat a korigovat zažité a frekventované nedostatky s ohledem na kultivovaný jazykový projev. Orientovat účastníky v možnostech využití různých vrstev slovní zásoby současné češtiny (včetně slov cizího původu). Procvičit schopnost stylizovat text (s důrazem na texty veřejné a formální komunikace).

Garant: PaedDr. Jitka Málková, Ph.D.

 

Literatura – Příběh evropského románu – úterý 9:30 – 11:00

Cílem programu je interpretací děl vybraných autorů postihnout vývojovou dynamiku jednotlivých období i autorů v širším kontextu kulturně politickém z hlediska filozofického a estetického.

Svět je mnohem komplikovanější, nežli jeho podoby vnucované nám převážně bezostyšnými (nejčastěji bulvárními) médii v rozličných podobách (verbálních, výtvarných, televizně seriálových), nabízejícími rychlá a efektní řešení; a mnohem komplikovanější jsme i my coby obyvatelé tohoto světa a také naše problémy bývají mnohem závažnější a jejich příčiny se skrývají v našich duších hlouběji, než dohlédáme.

Snad právě román, tento čarokrásný a tajůplný úhel pohledu, nám podává svoji ruku a nabízí jednu z možných cest k nám samým, máme-li – či nalezneme-li – v sobě odvahu k sobě vykročit. Zrazován i opouštěn filosofiemi, vírou, uměním, přáteli i blízkými může se jeho prostřednictvím čtenář zúčastnit zápasu na život a na smrt pro čest dámského kapesníčku, zahledět se do hlubokých moří, vzhlížet k neproniknutelným nebesům, poodkrýt záhadami ukrývanou minulost kontinentů nebo svého – lidského – rodu. A přijmeme-li tuto výzvu románu k nelehké pouti, stanou se pak našimi průvodci nejen historií starého kontinentu či možná netušených hlubin naší psýchy prostřednictvím proměn mnoha poetik humor, veselí, ironie, napětí, tajemství či dobrodružství. Setkejme se s texty, do nichž jejich tvůrci (nikterak nevýznamní) v nedávných staletích zakódovali své představy, iluze, vize, radosti, trable i naděje, ale též podoby hrdosti, cti a noblesy, překračující hranice geografické i časových pásem; přijměme pozvání do společnosti, jejíž každý účastník by měl být vázán toliko jediným zákonem: skládat účty toliko a jen prvnímu z nich – Cervantesovi.

Garant: PaedDr. Jiří Staněk, CSc.

 

Egyptologie – úterý 13:30 – 15:00

V přednáškovém cyklu získají posluchači základní přehled o vývoji hlavních částí egyptské archeologie: královské i nekrálovské hrobce, chrámů a měst, včetně základní terminologie, přehledu archeologických lokalit a dalších témat. V druhém semestru se posluchači seznámí se základním přehledem vztahů Egypta k okolním státům a pramenů, na jejichž základě jsou tyty vztahy rekonstruovány.

Garant: Mgr. Petra Maříkova Vlčková

 

Architektura, urbanismus a technická infrastruktura moderní Plzně 19. a 20. století a Osobnosti architektury, urbanismu a památkové péče Plzně v letech 1890-1960 – úterý 15:30 – 17:00

Cílem přednášek bude seznámit s nejnovějšími poznatky k jednotlivým klíčovým okruhům a zdůraznit nejvýznamnější osobnosti, které usilovaly o povznesení Plzně po urbanistické a architektonické stránce.

Architektura 19. a 20. století v celých jihozápadních Čechách patřila dlouhodobě mimo ohnisko zájmu historiků a badatelů. Teprve od první poloviny devadesátých let 20. století začala systematická snaha o poznání moderních architektonických hodnot Plzně a jejího okolí. Nejprve šlo o práci Památkového ústavu (dnes Národní památkový ústav, ú. o. p. v Plzni), od roku 2009 se jádro badatelské a popularizační práce přesunulo do Západočeské galerie v Plzni, p. o., kde ve stejném roce vznikla Sbírka architektury a postupně je připravováno vytvoření tzv. badatelského centra pro výzkum architektury Plzeňského kraje. Výsledky dosavadní práce jsou velmi zajímavé a v mnohém významně posouvají dosavadní poznání i v tématech, které mají nadregionální význam.

Garant: Ing. arch. Petr Domanický a Ing. Pavel Domanický

 

Politická geografie světových regionů – úterý 15:45- 17:15

V zimním semestru se kurz zaměří na představení politických systémů vybraných demokratických zemí. U každé probírané země bude představeno historicko-ústavní formování politického systému, institucionální podoba současného systému, podoba decentralizace a místní správy a samosprávy, vývoj politických stran a politického systému, stejně jako základní politické reálie, které ovlivňují podobu politického systému (například národnostní struktura, politická kultura, politické zvyklosti atd.). První část semestru se tedy zaměří na tradiční demokracie, které v rámci politické vědy slouží jako vzorové modely různě fungujících demokratických systémů. Druhá část nabízeného programu se zaměří na středoevropské politické systémy existující v okolí ČR (Polsko, Slovensko, Maďarsko)Předmět Politická geografie světových regionů (kromě Evropy a postsovětského prostoru) posluchače seznámí s formováním politicko-geografické struktury jednotlivých regionů světa. V rámci přednášek se zaměříme na evropskou kolonizaci, proces dekolonizace a zásadní procesy, které formovaly současné i zaniklé státy. Dalšími tématy budou hlavní faktory ovlivňující vnitřní i zahraniční politiku států – např. mezinárodní i vnitřní konflikty, hraniční spory, separatismus, etnické a náboženské konflikty, migrace

Garant: PhDr. David Šanc, Ph.D. a PhDr. Vladimír Naxera

 

Člověk a energie – středa 11:30 – 13:00

Cílem přednášek je seznámit posluchače se základními znalostmi v následujících oblastech: úvod do historie elektráren, druhy energetických strojů, základní vztahy popisující procesy generace energie, klasické elektrárny a teplárny s fosilními palivy, kombinovaný cyklus, kogenerace, jaderné elektrárny, vodní elektrárny, větrné elektárny, využití sluneční energie a energie z odpadů, energie z biomasy, ekologie a environmentální dopad energetiky. Dále se seznámí se základními způsoby využití odpadů pro získávání tepelné a elektrické energie a získají základní informace o využití energie Slunce a větru. Představime historii využívání daného energetického zdroje (Slunce, vítr) a seznámíme s jednotlivými druhy technických zařízení pro využití sluneční a větrné energie. Ukážeme výhody a nevýhody jednotlivých technických zařízení. Dále je cílem poskytnout posluchačům nejenom pohled na minulost a současnost, ale představit i náhled do budoucnosti využití obnovitelných zdrojů.

Garant: Ing. Petr Konáš

 

Aplikovaná sociální psychologie – úterý 16:00 – 18:00 (3 vyučovací hodiny) JIŽ OBSAZENO!

V prvním semestru se posluchači seznámí se s tím, jak fungují vztahové signály v naší komunikaci a jak ovlivňují činnost mozku lidí, se kterými komunikujeme. Vyzkouší si, jak může druhým lidem poskytovat nezraňující a při tom důraznou zpětnou vazbu v situacích, kdy se chovají způsobem, který je nám nepříjemný. Do těchto situací promítneme nejnovější poznatky o fungování mozku (princip minimalizace ohrožení a maximalizace bezpečí) a budeme v nich trénovat, jak vést druhé k sebeřízení.

Ve druhém semestru si připomeneme fungování vztahových signálů v naší komunikaci. Vyzkoušíme si, jak zvládat situace, ve kterých se druzí v komunikaci snaží zbavit odpovědnosti za své chování. Podíváme se na to, jak funguje manipulace v komunikaci, jak ji rozpoznat a jak ji účinně čelit. Procvičíme se ve sdělování konstruktivní kritiky a v reagování na nekonkrétní a manipulativní kritiku. Probereme rozpoznávání žádostí o laskavost a oprávněných požadavků a vyzkoušíme si odmítat žádosti o laskavost a prosazovat oprávněné požadavky. V závěru setkání se podíváme na to, jak v mozku funguje neuroplasticita a jak může vědomým zaměření pozornosti sami napomoci tomu, abychom principy probrané na kurzech nazapoměli a začali je aktivně používat.

Garant: Mgr. Michal Dubec

 

Aktivní biologie a geovědy – středa (celodenní aktivity)

Seznámit účastníky předmětu s vybranými problematikami přírodních věd (biologie, fyzické geografie a geologie) atraktivní aktivní formou, tj. exkurzemi a praktickými kurzy a cvičeními.

Umožnit práci s moderní technikou, osvojit si některé základní praktiky (např. laboratorní práci, práci v terénu, práci s literaturou apod.). Vstupní požadavkem je přiměřená schopnost fyzických aktivit (schopnost ujít několika kilometrovou pěší trasu v terénu).

Garant: Doc. RNDr. Michal Mergl, CSc.

 

Farmaceutická botanika – Léčivé rostiny – středa 16:00 – 17:30 JIŽ OBSAZENO!

Obor léčivé rostliny poutavou formou seznamuje účastníky s používáním léčivých bylin a účinnými látkami. Vymezuje možnosti domácího použití. Podává základy fytotoxikologie, nastiňuje problematiku psychoaktivních drog. Jsou zařazeny i praktické ukázky s ohledem na možnost domácího použití. Výuka je vedena formou přednášek, řízené diskuse a degustací.

Garant: RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

 

Archeologie aktivně – Za vybranými památkami regionu – středa 15:00 – 16:30 (výuka) + (celodenní aktivity)

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s regionální archeologií živou formou. Součástí výuky je návštěva vybrané regionální archeologické muzejní expozice nebo výstav. Vstupní požadavkem je přiměřená schopnost fyzických aktivit (schopnost ujít několika kilometrovou pěší trasu v terénu).

Garant: Mgr. Milan Procházka

 

Dějiny Plzně – čtvrtek 8:30 – 10:00 JIŽ OBSAZENO!

Obsah přednášek studijního oboru Dějiny Plzně se pokusí v co největší šíři shrnout  historii města Plzně.  Prioritou bude seznámení posluchačů s nejnovějšími poznatky a interpretacemi současného bádání, které provádí řada vědeckých pracovišť, včetně Západočeské univerzity nebo Západočeského muzea v Plzni. Přednášky budou doplněny bohatým názorným obrazovým sbírkovým materiálem a ke každé přednášce bude vyhotoven pro posluchače její sylabus. V zimním semestru dojde nejprve k seznámení s pravěkými dějinami osídlení na území dnešního města, které nám připomene, že město nevzniklo v liduprázdné krajině. Prostor bude věnován problematice Staré Plzně a současným interpretacím jejího významu. Přednášky o středověké Plzni se pokusí zachytit nejen dějinný vývoj uvnitř městských hradeb, ale i dějiny lokalit na území celého dnešního města. Samostatná přednáška bude věnována specifickému postavení města v době husitské, ale i v předvečer třicetileté války. Po katastrofě třicetileté války dochází k obnově bohatství města spojené s barokní zbožností.  Součástí výuky v zimním semestru bude i prohlídka Muzea církevního umění plzeňské diecéze se zaměřením na církevní dějiny města.

Letní semestr začne připomínkou dopadu josefínských reforem na katolické město a postavení Plzně v období národního obrození a jeho výrazných osobností. Polovina 19. století znamená pro Plzeň velkou proměnu na průmyslové město a zbrojovku monarchie. Tento význam bude také součástí další přednášky zabývající se pohnutou dobou 1. světové války, včetně presentace unikátní dokumentace. Vznik prvorepublikového Československa ale i světové události samozřejmě ovlivnily dějiny města až k vyhroceným chvílím před počátkem 2. světové války. Přednáška o nacistické okupaci přinese řadu zajímavého materiálu dokreslujícího pohnutou dobu, kdy město bylo na hranici protektorátu. Radost z osvobození města americkou armádou vystřídá pomalu se plížící doba nesvobody vrcholící rokem 1948. Další přednáška si všimne doby netěžší diktatury vrcholící pro Plzeň rokem 1953 a následného uvolňování režimu až do roku 1968. Zvrat pak přinesla doba normalizace, těžce uchopitelná historickým bádáním, které nabízí interpretace až v posledních letech výzkumu. Na závěr dojde i k pokusu zhodnotit po dějinné stránce události roku 1989 (kdy město působilo značně konzervativně) a dobu až do současnosti.

 

Garant: Mgr. Luděk Krčmář

 

Člověk v nemoci a ve zdraví – Civilizační nemoci a podpora zdraví – čtvrtek 15:30 – 17:00

Cílem předmětu je získat všeobecné informace a přehled o hlavních civilizačních chorobách, které ohrožují zdraví, úzce souvisí s nezdravým způsobem života a snižují jeho délku. Ukázat rizikové faktory civilizačních chorob a možnosti jejich prevence. V druhém semestru prakticky posluchači procvičí své tělo aerobním, protahovacím a posilovac m cvičením se zaměřením na redukci tělesné váhy a správnou životosprávu., vyzkouší si cvičení jogy a procházky severní chůzí. A posluchači prostřednictvím vhodně volených cvičení zvyšují funkční tělesný a pohybový rozvoj a získávají návod na správný celoživotní tělovýchovný režim, který optimalizuje zdravotní stav. Výuka je specificky zaměřena podle jednotlivých druhů oslabení a poruch a jsou zde uplatňovány individuální přístupy v metodice, pomůckách a formách výuky.

Garant: Mgr. Jaroslava Nováková

 

Osobnosti českého a světového designu – čtvrtek 8:00 – 9:30

Cílem předmětu je uvést posluchače do problematiky uměleckého řemesla, užitého umění a designu od konce 19. století do závěru 20. století, v systematickém přehledu je seznámit s vývojem různých oborů užité tvorby a se stylovými projevy v tomto časovém období, Seznámit s významnými staršími až současnými českými designery (Janák, Sutnar, Ježek, Šuhájek…), evropské i americké (Dresser, Velde, Hoffmann, Breuer, Aalto, Loewy, Eames, Jacobsen, Panton, Sottsass, Starck …), či uměleckých skupin a sdružení, stejně jako důležitých výstavních akcí a přehlídek.

Garant: PhDr. Jan Mergl

 

Dějiny hudby – čtvrtek 15:30 – 17:00

Výuka v 1 semestru obsáhne vznik nové masové hudební kultury, která se od 50. let nazývá rock. Navážeme na zvyklosti černošské hudby, které jsme probíraly v minulém semestru, jako byla např. responzoriální vokální technika. Probereme, do jaké míry se v nových žánrech druhé poloviny 20. století promítla africká a evropská hudba a zdokumentujeme vše v audio a video ukázkách. Také upozorníme, že rock nebyl jedinou muzikou, která poznamenala dobu. Swing minulých dekád byl stále velice oblíbený a odborníky ceněný. Vzniklo množství hudebních divadel, jejichž repertoár se postupem času rozletěl do celého světa, včetně naší republiky. Poslechneme si skladby nejdůležitějších interpretů ze světové, evropské a domácí produkce. Druhý semestr bude věnován vzniku hudebních žánrů a stylů v množství, k jakému v dějinách nikdy nedošlo. K tvorbě nové hudby docházelo nejen prolínáním všeho, co se ve dvacátém století objevilo, ale inspiračním prvkembyla často i klasická díla mistrů minulých století. V 60. letech začaly jednotlivé žánry zasahovat i do dalších oblastí života, jako jsou např. sociální, politické či rasové problémy. Často docházelo k experimentování, jak po melodické, tak rytmické stránce, z čehož vznikly styly, které se staly běžnou součástí našeho života. Výrazný vliv začala mít média – rádia, hudební televize, specializované časopisy, knihy atd. Mnozí z interpretů si už v době své existence zajistili pevné místo v hudebních dějinách (Beatles, Pink Floyd atd.).

Garant: Zdeněk Raboch

 

Univerzita třetího věku nabízí jazykové kurzy ve spolupráci s Ústavem jazykové přípravy.

Přihlášení na jazykové kurzy bude možné u zápisů od 25.8. – 28.8.2015

Cena kurzů: 1650 Kč/semestr.

Anglický jazyk – pokroč. – pondělí

Anglický jazyk – mír. pokroč. – středa

Anglický jazyk – mír.pokroč. – středa

Německý jazyk – mír.pokroč. – středa

Ruská konverzace – pokroč. – středa

 

Změna termínu, témat přednášky, lektorů a místa konání vyhrazena.