Západočeská univerzita v Plzni poskytuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a s Řádem celoživotního vzdělávání ZČU, v rámci vzdělávací činnosti bezplatně nebo za úplatu programy celoživotního vzdělávání orientované na výkon povolání nebo zájmové.

Všechny nabízené vzdělávací programy a kurzy jsou akreditovány Radou celoživotního vzdělávání. Jsme vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a Ministerstvem vnitra v systému vzdělávání pracovníků veřejné správy.

Celoživotní vzdělávání je realizováno jednak na úrovni jednotlivých součástí univerzity (fakult, ústavů a center) a jednak na úrovni rektorátu v rámci Odboru celoživotního vzdělávání.

Pomůžeme Vám zorientovat se v nabídce celoživotního vzdělávání na ZČU!

Tel.: +420 377 631 901

E-mail: kurzy@rek.zcu.cz