Projektové dny s vědci ze ZČU v Plzni pomáhají školám v regionu

Projektové dny s vědci ze ZČU v Plzni pomáhají školám v regionu

Západočeská univerzita v Plzni připravila do nového projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji 39 témat a projektových dnů pro střední, základní i mateřské školy. Během června 2021 proběhlo na dvanácti školách celkem devatenáct projektových dnů.

Mezi středními školami byl zájem o projekty „3D tisk 3D modelování pro každého“ a „Experimenty s tekutým dusíkem“, které připravila Katedra matematiky, fyziky a technické výchovy FPE. Studenti základních škol si vyzkoušeli „Hlavolámání“ projektu Bav se vědou nebo „Zajímavý chemický experiment“ Katedry chemie FPE. Pro mateřské školy pak KMT FPE připravila projektový den „Barvy, barvy, barvičky“.

Západočeská univerzita v Plzni je partnerem Plzeňského kraje v projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, který se zaměřuje na zvyšování kvality vzdělávání v regionu a jeho relevanci z pohledu uplatnitelnosti kompetencí absolventů na trhu práce i v osobním životě. Projekt i jeho jednotlivé aktivity reflektují komplex technologických a společenských změn, označovaných jako Průmysl 4.0, resp. Společnost 4.0, který již nyní významně ovlivňuje trh práce v oblasti skladby a obsahu jednotlivých profesí i vyžadovaných kompetencí.

V rámci projektu je vytvářen systém spolupráce různých stupňů škol, zaměstnavatelů a institucí, který umožní vzdělávací systém v Plzeňském kraji na výše uvedené změny připravit. Těžištěm tohoto systému jsou střední školy, které jsou do projektu zapojeny v roli partnerských či spolupracujících subjektů. Aktivity projektu jsou zaměřeny na zkvalitnění všeobecné i odborné složky vzdělávání, podnícení zájmu žáků o polytechnické obory a podporu kreativity a podnikavosti.

Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji, reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021.