Jaká by měla být strategie ZČU při zavádění flexibilních forem vzdělávání?

Jaká by měla být strategie ZČU při zavádění flexibilních forem vzdělávání?

Na konci ledna proběhl na půdě Západočeské univerzity v Plzni dvoudenní seminář za účasti tří zahraničních expertů, jež se uskutečnil v rámci projektu EMPOWER podpořeného Evropskou komisí. Do České republiky zavítal emeritní profesor edinburské univerzity Jeff Haywood, profesor Frederik Truyen z belgické KU Leuven a projektový manažer EADTU (The European Association of Distance Teaching Universities) Darco Jansen z Nizozemska.
 
První den proběhla na kolegiu rektora stručná prezentace univerzit a jejich strategií, po níž následovala prohlídka virtuální laboratoře Fakulty strojní.  Odpoledne se uskutečnil první seminář, na němž profesoři Haywood a Truyen představili své domácí univerzity akademickým pracovníkům ZČU. Obzvlášť velkou pozornost věnovali flexibilním formám výuky, tedy kombinovanému a on-line vzdělávání. Účastníci se dozvěděli řadu praktických informací o vývoji těchto forem, o zkušenostech z jejich zavádění do praxe a zejména o výhodách a nevýhodách použití. Z úst profesorů zaznělo, že všechny kvalitní světové univerzity již řadu let věnují flexibilním formám vzdělávání velkou pozornost. Pro univerzity, které se zaváděním inovativních forem vzdělávání teprve začínají, je dobrou zprávou, že se tyto formy modernizují tak často, že i instituce, které mají v jejich zavádění náskok, musí věnovat velké úsilí, aby udržely krok s dobou. Proto by i pro nováčky v této oblasti nemělo být problémem flexibilní formy vzdělávání zavést, mohou se navíc inspirovat u zkušenějších.
 
Obě prezentované univerzity kladou velký důraz na ocenění kvalitních učitelů a tvorbu kvalitních studijních materiálů, a to jak ze strany managementu univerzity, tak i ze strany studentů. Kvalita studijních materiálů je zcela zásadní zvláště u MOOC kurzů – ty mají potenciál přilákat zájemce z celého světa ke studiu právě na univerzitách v Leuvenu či v Edinburgu.
 
Druhý den seminářů byl věnován diskuzi o situaci na ZČU. Všichni účastníci semináře stručně představili, jaké mají zkušenosti, problémy i plány v oblasti rozvoje flexibilních forem vzdělávání. Na závěr se účastníci semináře shodli, že:
  • flexibilní vzdělávání má potenciál snížit nízkou studijní úspěšnost studentů,
  • flexibilní vzdělávání může snížit počet odučených hodin, a uvolnit tak čas na výzkum,
  • flexibilní vzdělávání umožňuje studium pro studenty, kteří jsou limitováni vzdáleností univerzity,
  • kvalitní flexibilní vzdělávání může univerzitě zajistit stabilní pozici.
V rámci závěrečného shrnutí experti doporučili, aby univerzita pro rozvoj flexibilních forem výuky učinila následující kroky:
  • podpora a investice do flexibilního vzdělávání,
  • existence pracoviště, které pomáhá učitelům vytvářet kurzy a podporuje flexibilní vzdělávání,
  • pravidelné veřejné ocenění kvalitních učitelů,
  • tvorba MOOC kurzů.
Flexibilní formy výuky budou hrát v oblasti vzdělávání čím dál tím větší roli. Pokud jejich rozvoj podpoříme na naší univerzitě, můžeme získat více studentů, snáze bojovat s nízkou úspěšností studentů, a zároveň zvednout úroveň a prestiž celé univerzity. Pro zájemce jsou k dispozici videozáznamy prezentací obou univerzit: https://www.youtube.com/watch?v=zKVE2BrUKAg&feature=youtu.be