Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 2. díl (Microsoft Teams a Google Classroom)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 2. díl (Microsoft Teams a Google Classroom)

Michaela Voltrová, Tomáš Vlas, Zlata Hokrová  

V předchozím díle našeho mini seriálu věnovaného příkladům dobré praxe v oblasti on-line výuky jsme vám představili několik tipů od našich kolegyň, které si pro práci se studenty vybraly LMS Moodle. Dnešní díl bude věnovaný hned dvěma nástrojům, a to Google Clasroom a Microsoft Teams.

O své zkušenosti s výukou prostřednictvím těchto nástrojů se s námi podělili Dr. phil. Michaela Voltrová z Katedry německého jazyka Fakulty pedagogické a Ing. Bc. Tomáš Vlas z Katedry záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví Fakulty zdravotnických studií.

 

Jak v těchto dnech probíhá on-line výuka v podání Michaely Voltrové?

Michaela Voltrová: „Nástroje pro on-line výuku jsem na svých seminářích využívala již dříve, takže náhlý přechod na kompletně distanční podobu výuky nebyl pro mne, a doufám, že ani pro mé studenty, nijak dramatický.

Ke komunikaci se studenty dvou seminářů, které učím v letním semestru, využívám již několik let aplikaci Yammer, ve které v předchozích letech studenti vytvářeli v průběhu semestru průběžně zpracováváním svých vlastních podkladů nebo prací v seminářích jakási elektronická skripta. Ta pak využívali společně s materiály ode mne a dalšími elektronickými zdroji připojenými do Yammer pro přípravu na zkoušku a zápočet. Protože v tomto semestru nastala tato výjimečná situace, přesunulo se těžiště naší společné práce do prostředí Microsoft Teams, což je software, který nám momentálně maximálně vyhovuje.

Výhodou je, že při práci v Microsoft Teams mohu využít stávající materiály z běžných seminářů, přičemž systém používám jako tabuli, a příprava tak pro mě není nijak časově náročná.

 

 

V tuto chvíli učím prostřednictvím Microsoft Teams dva předměty – Didaktiku gramatiky německého jazyka a Lingvistiku textu a mluvené němčiny. Líbí se mi, že mohu Microsoft Teams používat jak pro práci s celou skupinou, tak i pro práci v týmech, přičemž využíváme synchronní i asynchronní způsob výuky. Živou výuku většinou koncipuji tak, aby byla kratší (např. místo rozvrhovaných 90 minut se se studenty živě spojím jen zhruba na 60 minut). Zbývající čas vyplníme úkoly k samostudiu.

Úkoly k samostudiu přitom studenti často řeší ve skupinách. Při plnění těchto úkolů hojně využívají chat v MS Teams, pracují se sdílenými dokumenty  nebo prezentacemi, vytvářejí vlastní lexikon pojmů prostřednictvím záložky „wiki“, volají si apod. Skupinovou výuku využívám i při synchronní výuce. Studenti např. něco vypracují ve dvojících nebo trojicích (během přípravy spolu chatují jen v uzavřené skupině nebo si zavolají individuálně) a ke kontrole a diskuzi nad výsledkem úkolů se sejdeme za pár minut zase celá skupina.

Studenti jsou s tímto stylem práce spokojení a zmiňují především následující pozitiva: Takto nastavená výuka podporuje a udržuje sociální kontakt (za zmínku stojí, že přitom není potřeba mít neustále zapnutou kameru – většinou úplně stačí se jen slyšet). Díky možnosti komunikovat on-line se jim lépe daří pracovat na skupinových úkolech (na chatu se totiž sejdou snáz, než kdyby vymýšleli termín pro osobní setkání), snáze se jim pracuje na úkolech zadaných jako samostudium (protože cítí větší podporu) a v neposlední řadě mají možnost přirozeně kombinovat mluvený i psaný jazyk, což je při výuce cizího jazyka důležité.

 

Příklady hodnocení studentů

 

Oproti některým jiným kolegům nepociťuji díky okamžitému nastartování této metody (již od 13. 3. – viz obrázek níže) zpoždění ve svém časovém plánu, nemusím dávat studentům rozsáhlé úkoly k samostudiu, studenti jsou rádi, že mohou používat autentickou mluvenou němčinu a že nemusí jen číst nebo psát. Dosud jsme rovněž nemuseli řešit žádný technický problém, vše běželo vždy naprosto hladce a rychle. Systém je uživatelsky velmi příjemný, nepotřebovali jsme de facto žádný čas, abychom se v něm naučili pracovat. Díky tomu, že u nás nedošlo k žádnému výpadku výuky, nemáme žádný časový skluz a studenti neprožívají nejistotu nebo pocit, že by nevěděli, jak, co a kdy bude probíhat.“

 

 

A jak pojal on-line výuku svých předmětů Tomáš Vlas?

Tomáš Vlas: „Momentálně vyučuji imunologii, spektrometrii a elektronovou mikroskopii pomocí Google Classroom. Studenti zde mají dostupné přednášky ve formě prezentace, kterou jim zpřístupním vždy k určitému datu. Takto jsem ostatně pracoval i v klasické výuce.

 

 

Teď, protože se nemohu se studenty setkávat, jsem prezentace doplnil o ověřovací test, na jehož zodpovězení mají studenti jeden týden. Zde je výhoda, že pokud použijeme systém A, B, C, D, je Google Classroom schopný testy automaticky opravit a výsledky exportovat do přehledu „Učitel“.

 

 

Google Classroom používám i k tomu, aby mi studenti touto cestou odevzdávali protokoly z laboratorních cvičení. U laboratorních protokolů pak komunikuji o chybách přímo se studentem, aniž bych si musel pamatovat jeho e-mailovou adresu.

 

 

Používání Google Classroom má z mého pohledu řadu výhod – jako rychlost, jednoduchost, přehlednost nebo dostupnost z mobilních telefonů studentů a nativní podpora v Androidu. Naopak uživatelsky méně příjemné je to, že při odevzdávání cvičení v MS Word někdy prohlížeč nedokáže  soubor v Google dokumentech správně zobrazit a je potřeba ho stáhnout do PC (hlavně grafy, a výpočty).

Google Classroom v případě potřeby doplňuji o komunikaci prostřednictvím Google Meet. Tato aplikace umožňuje videokonference s tím, že lze přenášet i obraz prezentace. Výhodou je opět podpora aplikace v Androidu.“

 

Zaujaly vás Microsoft Teams nebo Google Classroom a chtěli byste se s nimi naučit pracovat? Podívejte se na návody k Microsoft Teams a  Google Classroom připravené oddělením Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU nebo na kurz Microsoft Teams poskytovaný společností Microsoft, resp. na webinář Google nástroje pro práci na dálku. Věnujte také pozornost informaci CIV týkající se nově realizovaného propojení IS STAG s Google Classroom a Microsoft Teams.

Pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání jsou připraveni poskytnout Vám konzultace i support při realizaci prvních kurzů, online schůzek, webinářů a přednášek.  Kontaktujte nás nejlépe přes e-mail kurzy@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 

 

ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239