Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 7. díl (Microsoft Project a Project Libre)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 7. díl (Microsoft Project a Project Libre)

Miroslav Malaga, Zlata Hokrová

 

Jak ve výuce efektivně využít Microsoft Project či Project Libre, tedy nástroje, které slouží k podpoře projektového řízení, pro správu úkolů, zdrojů a zjišťování aktuálního stavu projektu?

Na to jsme se zeptali Mgr. Bc. Miroslava Malagy z Katedry průmyslového inženýrství a managementu Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Microsoft Project je program, který využívají především projektoví manažeři. Jak s ním pracujete při výuce?

Miroslav Malaga: Microsoft Project používám při výuce předmětu Projektový management ve strojírenství. Cvičení z tohoto předmětu jsou rozdělena do dvou částí: V první části studenty seznamujeme se základními pojmy jako CPM, PERT, Gantův diagram či histogramy, a to tak, aby studentům k jejich zpracování stačily pouze papír a tužka. Ve druhé části cvičení studenty učíme pracovat s nástrojem Microsoft Project, ve kterém mají následně za úkol zpracovat semestrální práci. Cílem je, aby si studenti vyzkoušeli naplánovat projekt od úplných základů – tedy aby věděli, proč něco dělají (cíl a účel projektu), jak projekt „rozpadnout“ a navrhnout mu smysluplnou strukturu (Work Breakdown Structure), aby si uvědomili existující omezení (např. dostupné stroje, zaměstnanci, materiál apod.), aby se naučili hlídat možná přetížení, aby dokázali navrhnout jejich řešení a v neposlední řadě aby uměli vyhodnotit rizika, rozdělit je podle pravděpodobnosti, že riziko nastane, předem určit jeho případný dopad na projekt a podle toho s ním naložit.

Standardně postupuji tak, že se studenty vypracuji jednoduchý projekt (obvykle během cca 3 dvouhodinových cvičení), při kterém se studenti seznámí s možnostmi a s ovládáním programu Microsoft Project. Následně mají za úkol vypracovat vlastní projekt, jehož téma musí být z technického prostředí. Projekt musí obsahovat minimálně 50 úkolů, 5 zdrojů práce a 5 zdrojů materiálu. Činnosti projektu musí běžet paralelně s dostatečným nadefinováním vazeb mezi úkoly, stanovením časové náročnosti činností a určením zdrojů, které musí být adekvátně přiřazeny k jednotlivým činnostem. Nedílnou součástí projektu je i simulace jeho realizace a závěrečné zhodnocení. Na konci semestru mají studenti za úkol svůj projekt odprezentovat a obhájit ho před svými kolegy.

Zde ukázka řešení jednoho z projektů a jeho prezentace. V tomto případě si studenti vybrali téma renovace automobilu Škoda 130RS.

Vzhledem k tomu, že se mi tento způsob práce osvědčil, hledal jsem možnosti, jak ho zachovat i během nouzového distančního vzdělávání, ke kterému došlo v důsledku protiepidemických opatření. Protože jsem předpokládal, že někteří studenti nebudou mít přístup k programu Microsoft Project, navrhl jsem jim alternativní nástroje, z nichž mohli vybírat dle vlastního uvážení. Jednalo se o aplikace GanttProject, Project Libre a Gnome Planner, ke kterým ode mne studenti dostali odkazy na edukační videa pro každý z těchto nástrojů. Studenti následně pracovali ve dvoučlenných týmech, přičemž ti, kteří se rozhodli nepracovat v Microsoft Project, si shodně vybrali software Project Libre.

Podle informací od studentů byla důvodem shodné volby nástroje Project Libre kompatibilita souborů s programem Microsoft Project 2010 a největší podobnost s Microsoft Project z pohledu grafického uživatelského rozhraní a funkcí.

Studenti zvládli práci s programy Microsoft Project i Project Libre na výbornou, a získali tak praktický základ pro své budoucí působení v oblasti projektového managementu, kde je znalost těchto nástrojů nutností. Díky tomu, že je nástroj Project Libre dostupný v podobě open source licence, nebyl náhlý přechod na distanční podobu výuky překážkou.

 

Zaujal vás Microsoft Project a chtěli byste se o něm dozvědět více? Přihlaste se do on-line kurzu Microsoft Project, který je na ZČU aktuálně zpřístupněn zdarma, a naučte se, jak s tímto programem pracovat.

Máte tip na zajímavou aplikaci pro výuku na vysoké škole nebo nápad, jak využít dostupné on-line nástroje, aby byla výuka efektivnější a zajímavější? Podělte se s námi o své zkušenosti. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese hokrova@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239