Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 10. díl (GeoGebra)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 10. díl (GeoGebra)

Světlana Tomiczková, Zlata Hokrová

 

V dnešním článku si ukážeme, že i geometrii lze skvěle učit on-line. Řeč bude o nástroji, který spojuje geometrii, algebru, tabulky, znázornění grafů, statistiku a infinitezimální počet a zároveň ho lze použít na všech úrovních vzdělávání – od základní školy až po vysokou. Seznamte se s aplikací GeoGebra.

 

O své zkušenosti s využitím této aplikace ve výuce se s námi podělí RNDr. Světlana Tomiczková, Ph.D.,  z Katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

 

Co vás vedlo k zařazení aplikace GeoGebra do výuky a jak s ní pracujete?

Světlana Tomiczková: Učím geometrii pro studenty různých fakult na ZČU (FST, FAV, FPE), přičemž součástí kurikula jednotlivých předmětů jsou zobrazovací metody. Učíme tedy studenty, jak zobrazovat 3D prostor do roviny. Podle zaměření studentů se zabýváme jak různými typy rovnoběžného promítání (Mongeovo promítání, axonometrie, kótované promítání), tak promítáním středovým včetně lineární perspektivy. V dalších předmětech se pak věnujeme zobrazování křivek a ploch a konstrukcím na nich.

Protože je v obou případech dobré zprostředkovat studentům prostorovou vizualizaci problému a naučit je postupy konstrukcí, rozhodla jsem se k tomu využít nějaký dostupný program.

Pro 3D vizualizaci by bylo samozřejmě možné použít řadu profesionálních programů, které jsou buď zaměřené na matematiku (např. Mathematica nebo Maple),  nebo  je používají  odborníci  z  různých  oborů  (AutoCAD,  CATIA). Využívání těchto programů při výuce geometrie však naráží jednak na specifika těchto programů (jsou příliš komplikované a primárně určené k jiným účelům), jednak na poměrně vysoké náklady na pořízení licence pro  výuku  základních  předmětů, které má absolvovat větší  množství  studentů.

Existují ovšem i volně  dostupné  nebo  cenově  přiměřené  programy. Některé školy využívají pro 3D objekty software Sketchpad a pro 2D geometrii Cabri anebo právě GeoGebru, kterou jsem si pro výuku zvolila i já.

GeoGebra je interaktivní počítačový program určený pro geometrii, algebru i analýzu. Já využívám GeoGebru zejména při výuce geometrie, ale také v matematice při výuce funkcí.

Takto vypadá základní prostředí GeoGebry:

Kromě menu v horní části, zde vidíme dvě okna (toto základní nastavení lze podle potřeby a zkušeností rozšířit). V levém okně (Algebraické okno) je matematický zápis (rovnice, souřadnice, parametrické vyjádření) zobrazených objektů, v pravém okně (Nákresna) jsou pak objekty zobrazeny. GeoGebra je dynamický software, kde jsou obě okna propojena, což znamená, že pokud cokoliv změním v Nákresně (posunu bod, změním poloměr kružnice apod.), změní se také zápis v Algebraickém okně a obráceně. Objekty mohu zadávat buď přímo pomocí nástrojů na horní liště v Nákresně, nebo pomocí matematických zápisů v dolní části v okně Vstup.

Byla by ovšem škoda používat GeoGebru pouze jako nákresnu. Vzhledem k tomu, že je zde možné měnit zadání nebo jeho část a dívat se, jak se mění výsledek, lze GeoGebru využívat k názorným ukázkám nebo přímo pro práci žáků či studentů. Dále je možné celý postup krokovat, tedy zopakovat vznik výsledného objektu krok po kroku, díky čemuž má GeoGebra potenciál přinést do výuky nový rozměr. Jako ukázku můžeme uvést následující obrázky z výuky rovinné geometrie a matematiky:

Další možností, kterou GeoGebra skýtá, je otevřít okno se zápisem konstrukce nebo okno s tabulkou.

Během vývoje GeoGebry se postupně začala rozvíjet i 3D GeoGebra, která umí zobrazit trojrozměrné objekty, a tak mohly vzniknout materiály v GeoGebře propojující jak dynamickou složku úlohy, tak prostorovou vizualizaci.

Příklad: Rotační  plocha  je  dána  osou  o  a  meridiánem  m.  Sestrojíme  řez rotační plochy rovinou ρ, která je určena stopami. Takto vypadá úloha v GeoGebře (úloha je k dispozici zde):

Zde  je  volba  dalších  pomocných rovin  nahrazena  pohybem  bodu  A  po  ose o,  tj.  posunováním  bodu  A  v  levém  okně  (Monge),  měníme  polohu  pomocné roviny  α.  Dále  lze pohybem  bodů měnit  polohu  roviny  ρ.  V 3D  náhledu  lze otáčet celou scénou.

Příklad:  Šroubová  plocha  je  dána  osou  o,  tvořící  křivkou  k a pravotočivou orientací. Sestrojíme řez šroubové plochy polorovinou α, procházející osou o. Na obrázku níže vidíme screenshot úlohy (úloha je k dispozici zde):

V  úloze  lze  měnit  pomocí  posuvníků  některé  další parametry,  jako  je  redukovaná  výška  závitu  v0  a  poloměr  tvořící  kružnice  k.  Se  změnou  parametrů  se dynamicky mění jak zadání a řešení v Mongeově promítání (nákresna – 2D), tak v 3D nákresně.

Příklad: Tečná rovina šroubové plochy (viz úloha, která je k dispozici zde).

Zde  se  nejedná  o  úlohu  s  konkrétním  zadáním  (i  když  by  ji  tak  šlo  využít), ale  o  ilustraci  k výkladu  problematiky  tečné  roviny  šroubové  plochy.  Pomocí zaškrtávacích políček je možné zobrazit jen některé prvky jako je tvořící křivka a  tečna k ní, šroubovice  zadaným  bodem  a tečna k této šroubovici,  popřípadě vizualizovat  tečnou  rovinu  v  3D  okně.  Opět  platí, že  změna  (např.  pohyb  bodu v 3D okně) se projeví v obou oknech současně.

Závěrem mohu říct, že práce s GeoGebrou se mi osvědčila, a to i během nouzové distanční výuky na jaře letošního roku, kdy jsem připravila celou sadu řešených příkladů k přednášce. Jedná se o příklady, které při standardní výuce řeším se studenty na tabuli. Zatímco při kontaktní výuce mají studenti možnost se průběžně ptát, přičemž já mohu sledovat, kolik času potřebují na vyřešení zadané úlohy, a podle toho volit tempo výuky, při práci s GeoGebrou tento osobní rozměr samozřejmě bohužel chybí. Studenti však mají alespoň možnost pracovat vlastním tempem, postup při řešení krokovat a dle potřeby se vracet zpět. Ačkoli se nejedná o stoprocentní náhradu standardní výuky, byli studenti s tímto způsobem práce spokojeni a i během zkoušek se ukázalo, že princip úloh, které měli zveřejněné v GeoGebře, zvládli velice dobře.

Aplikaci GeoGebra považuji za velmi praktický nástroj, se kterým lze výborně pracovat nejen v rámci distanční výuky. Se studenty ji rozhodně budeme nadále využívat i při standardní výuce, např. jako další pomoc při domácí přípravě ke zkoušce.

 

Zaujala vás aplikace GeoGebra a chtěli byste se o ní dozvědět více? Zde naleznete základní informace, návody i materiály vytvořené v GeoGebře ostatními uživateli.

 

Máte tip na zajímavou aplikaci pro výuku na vysoké škole nebo nápad, jak využít dostupné on-line nástroje, aby byla výuka efektivnější a zajímavější? Podělte se s námi o své zkušenosti. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese hokrova@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239