Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 14. díl (Výuka cizího jazyka prostřednictvím Microsoft Teams)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 14. díl (Výuka cizího jazyka prostřednictvím Microsoft Teams)

Hana Menclová, Zlata Hokrová

 

Distanční výuka cizího jazyka má svá specifika. Zvlášť pokud vyučujete gramatiku i konverzaci, tedy dva různé předměty, které vyžadují zcela odlišný způsob práce. Jak se s touto situací vyrovnat tak, aby byla zachována stejná úroveň výuky jako při prezenčním studiu a aby zároveň nebyli vyučující ani studenti vystavováni přehnané zátěži?

 

O tom si dnes budeme povídat s Mgr. Hanou Menclovou, Ph.D., z Katedry německého jazyka Fakulty pedagogické, která při nouzové distanční výuce německého jazyka úspěšně využívá Microsoft Teams.

 

Proč jste si vybrala právě Microsoft Teams a jak s nimi při výuce pracujete?

Hana Menclová: Microsoft Teams pro mě představuje ideální způsob pro pokračování ve výuce v současné situaci.

Na samém začátku epidemie v letošním březnu po nás byla po zavedení nouzového stavu požadována poměrně rychlá reakce, mnozí z nás proto studentům zadali úkoly k samostatnému vypracování. To se však brzy ukázalo jako velmi neefektivní pro obě strany, a to z několika různých důvodů: Studenti byli zahrnuti samostatnou prací hned v několika předmětech současně a byli více zatíženi než při prezenční výuce. Někteří z nich psali úkoly rukou a poté mi je odeslali jako fotografii, na níž bylo písmo téměř nečitelné. Stalo se také, že někdo úkol vypracoval a další ho od něj pouze okopírovali, a to včetně mnoha hrubých chyb. Spoustu času bylo zapotřebí i při opravě, kdy jsem k označeným chybám připojovala odůvodnění správného řešení. Při výuce několika různých předmětů a ve snaze zachovat stávající úroveň výuky se mi tento stav jevil jako neudržitelný.

Pro další práci jsem proto zvolila Microsoft Teams, a poměrně záhy jsem tak mohla opět navázat na předchozí způsob práce v seminářích. Pracovali jsme téměř stejným způsobem a stejným tempem jako při prezenční výuce, jedinou nevýhodou byly vypnuté kamery našich studentů, což u mnohých z nich bohužel přetrvává dodnes.

Způsob mé výuky v Microsoft Teams se mimo jiné odvíjí od povahy vyučovaného předmětu či rozvrhové akce (přednáška, seminář). Vždy však dbám na to, aby se všichni studenti zapojili do práce stejnou měrou, pokaždé si poznamenávám, kdo byl kolikrát vyvolán či sám něco prezentoval. Všechny hodiny nahráváme, proto nikomu nic neunikne, nemůže-li se výuky zúčastnit.

Veškeré materiály k výuce nahrávám do souborů, kde jsou k dispozici po celou dobu semestru. Do tvorby některých materiálů jsem zapojila i samotné studenty. Formou úkolů, v nichž každý splní „svoji“ část, vytvářejí společně např. různé přehledy či soubory slov, frází nebo vět, z nichž mohou později čerpat při přípravě ke zkoušce či k zápočtu. Všichni studenti se do úkolu zapojují stejnou měrou, nejsou přetěžováni dlouhou přípravou, zopakují si vysvětlenou látku a díky její aplikaci na konkrétních příkladech ji lépe pochopí. Pro tyto účely bych ráda Microsoft Teams využívala i v budoucnu, až budeme opět moci učit prezenčně.

Hlavní náplň mých předmětů tvoří německá gramatika. Do jednoho předmětu v prvním ročníku je však zařazena i jedna hodina konverzace, která vyžaduje odlišný způsob výuky. Studenty jsem proto rozdělila na dvě skupiny a přidala tedy ještě jednu paralelní hodinu, aby se všichni mohli během konverzace vystřídat. Zde se mi osvědčilo zadávat studentům konverzační téma týden dopředu. K jednotlivým tématům připravím otázky a slovní zásobu, kterou lze v případě potřeby využít. Každý si téma připraví a poté o něm volně vypráví a reaguje na mé otázky. Ostatní mají za úkol připravit si na konci vyprávění svoji vlastní otázku, případně opravit chybné vyjádření prezentujícího.

Zpozorovala jsem, že se v poslední době do Microsoft Teams přesouvá stále častěji i moje komunikace se studenty a kolegy. Kromě konzultací je zde ideální prostor pro krátké vzkazy či zprávy, které jsou předávány mnohem rychleji než v emailu. Microsoft Teams mám navíc stažené i v mobilním telefonu, a mohu tak v případě nutnosti reagovat okamžitě.

V práci v Microsoft Teams bych se ráda dále zdokonalovala, proto jsem přivítala nabídku workshopů oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání na ZČU, které se nás snaží v současné nelehké situaci podpořit.

 

Zaujaly vás Microsoft Teams a chtěli byste se s nimi naučit pracovat? Přihlaste se na webinář, který se bude konat 8. 12. od 14:30 do 17:30. Podívejte se na návod k Microsoft Teams připravený oddělením Celoživotního a distančního vzdělávání ZČU nebo na on-line kurz Microsoft Teams poskytovaný Microsoftem. Věnujte také pozornost informaci CIV týkající se propojení IS STAG s Microsoft Teams.

Pracovníci oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání jsou připraveni poskytnout Vám konzultace i support při realizaci prvních kurzů, online schůzek, webinářů a přednášek.  Kontaktujte nás nejlépe přes e-mail kurzy@rek.zcu.cz.

 

Máte tip na zajímavou aplikaci pro výuku na vysoké škole nebo nápad, jak využít dostupné on-line nástroje, aby byla výuka efektivnější a zajímavější? Podělte se s námi o své zkušenosti. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese hokrova@rek.zcu.cz.

Další díly seriálu příkladů dobré praxe on-line výuky na ZČU najdete zde:

 


ESF II projekt Západočeské univerzity v Plzni, registrační číslo CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_056/0013239