Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 17. díl (Distanční ověřování výsledků učení)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 17. díl (Distanční ověřování výsledků učení)

Dušan Brozman, Zlata Hokrová

 

V předchozích dílech našeho seriálu jsme se podrobně věnovali nejrůznějším platformám a on-line nástrojům, které nám mohou sloužit jako užiteční pomocníci při nouzové distanční výuce. Jak si ale poradit s ověřováním výsledků učení na dálku?

 

Na to jsme se zeptali Dušana Brozmana, M.A., z Katedry výtvarného umění Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni, který se svými studenty vyzkoušel různé formy distančního ověřování výsledků učení.

 

Pokud jde o ověřování výsledků učení v oblasti výtvarného umění, mnohé z nás jistě napadne, že využíváte portfolia sestávající z prací, které studenti vytvářejí v průběhu semestru. Vy ale vyučujete předměty, které jsou z velké části zaměřeny faktograficky – např. dějiny umění. Jakým způsobem ověřujete znalosti svých studentů?

 

Dušan Brozman: Pracuji s různými způsoby ověřování výsledků učení, a to průběžně během celého semestru. Během synchronní výuky prostřednictvím Google Meet se mi např. osvědčilo zadat studentům úkol, aby během deseti minut do chatu napsali pět vět k obrazu anebo ke stavbě, kterou jsem vybral a kterou vidí na obrazovce. Je to jednoduchá a rychlá aktivita, která se mi ovšem výborně osvědčuje jednak z hlediska toho, že dostanu okamžitou informaci o rozsahu jejich znalostí, jednak bývá výborným podnětem k další diskusi. Navzdory tomu, že tato aktivita vznikla původně jako prostředek pro rychlou zpětnou vazbu během distanční výuky, rád bych našel způsob, jak ji zachovat i při standardní kontaktní výuce.

Další aktivitou, kterou používám pro ověření výsledků učení studentů, je desetiminutový referát. Téma referátu si volí studenti sami podle zaměření přednášek. Jejich úkolem je vybrat si jedno až pět uměleckých děl od jednoho nebo více autorů, kteří se podle jejich mínění týkají daného tématu, a popsat, resp. interpretovat tato díla vzhledem k hlavnímu tématu mé přednášky. Referáty probíhají každý týden vždy po mé přednášce a slouží jak k zopakování látky, tak k ověření znalostí hlavních rysů daného tématu. Tento způsob práce studentům umožňuje lépe si utřídit informace, které zazněly na přednášce, a zároveň s nimi kreativně pracovat, což napomáhá jejich lepšímu zapamatování.

Kromě výše zmíněných aktivit samozřejmě využívám i klasické metody ověřování výsledků učení, jako jsou testy a zkoušení. Co se týče testů, velice se mi osvědčily autotesty, které jsem pro studenty připravil s pomocí oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání v prostředí LMS Moodle.

LMS Moodle úspěšně využívám také pro zápočtové testy. Tyto testy sestávají z banky úloh, které mají jedno nebo více správných řešení, a jsou koncipovány tak, aby studenti neodpovídali pouze na jednoduchou zjišťovací otázku, ale aby museli na základě znalostí nabytých během semestru kombinovat a usuzovat. Tím na jednu stranu ověřím, nakolik porozuměli danému tématu, a zároveň eliminuji případné pokusy o vyhledávání odpovědí na internetu nebo v poznámkách. Test je navíc omezen časovým limitem, což rovněž ztěžuje případné pokusy o podvod.

Vedle zápočtových testů organizovaných na dálku mám již z minulého semestru zkušenost také s distančními zkouškami. Zkoušení provádím prostřednictvím Google Meet. Při zapnuté kameře jsem schopen simulovat podmínky podobné klasické zkoušce, takže mohu ověřit totožnost studenta a zároveň mohu sledovat, zda např. nečte odpovědi z připravených poznámek. V minulém semestru se mi zkoušení touto formou osvědčilo a dokážu si představit, že by i do budoucna mohlo být distanční zkoušení běžnou alternativou ke klasické prezenční zkoušce.

 

Chtěli byste také vytvářet testy v LMS Moodle, ale nevíte, jak na to? Přihlaste se do kurzu Tvorba on-line testu v LMS Moodle, který pro vás připravilo oddělení Celoživotního a distančního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. Kurz je zdarma, stačí se jen zaregistrovat.

Autoři a tutoři kurzů v LMS Moodle, kteří potřebují poradit či pomoci, se na nás mohou obrátit prostřednictvím moodle@service.zcu.cz.