Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 19. díl (Studijní opory při nouzové distanční výuce)

Příklady dobré praxe on-line výuky na ZČU – 19. díl (Studijní opory při nouzové distanční výuce)

Petra Hrubá Smržová, Zlata Hokrová

 

Úspěch distanční výuky závisí na mnoha faktorech. Jedním z nich je i kvalita studijních opor, které mají studenti k dispozici. Kvalitní studijní opora usnadňuje studentům orientaci v tématu a má pozitivní vliv na proces učení.  

 

O jednom takovém příkladu dobře zpracované studijní opory jsme si povídali s JUDr. Petrou Hrubou Smržovou, Ph.D., z Katedry finančního práva a národního hospodářství Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni.

 

Jakou studijní oporu používáte při nouzové distanční výuce a jak jsou s ní studenti spokojeni?

 

Petra Hrubá Smržová: Studijní opora, s níž pracuji, je určena studentům Fakulty právnické, kteří mají zapsaný povinně volitelný mezioborový předmět „Právní aspekty etiky v podnikání“ (KFP/EPO). Etika je významným a aktuálním společenským fenoménem. Má velmi úzký vztah k právu a patří k právnímu vzdělávání, které je obsaženo v magisterském i bakalářském studijním programu uskutečňovaném Fakultou právnickou ZČU. Povinně volitelný předmět “Právní aspekty etiky v podnikání” doplňuje a rozšiřuje znalosti a dovednosti studentů a přispívá tak k vysoké erudovanosti budoucích právníků a úředníků, kdy v rámci příslušného studijního programu není prostor pro zařazení předmětu jako povinného. Hlavní důraz je kladen na jednání podnikatele a firemní kulturu v intencích práva.

Opora tohoto předmětu byla vytvořena v rámci projektu VS 19-018. Je koncipována jako praktický manuál pro výuku, a proto je rozdělena na základní tematické okruhy zahrnující kromě materie i možnost ověření znalostí a dovedností v podobě kontrolních otázek, informaci o časové náročnosti, otázky k diskusi, seznam doporučené literatury, ale třeba také prostor pro poznámky studentů.

Připravenou studijní oporu jsem studentům vložila na univerzitní Courseware a využívala jsem ji především v seminářích. Semináře i přednášky probíhaly on-line, a to v reálném čase rozvrhové akce na platformě Google Meet. Úkoly k předmětu byly studentům zadávány prostřednictvím Google Classroom. On-line výuka simulovala kontaktní výuku a semináře byli interaktivní. V průběhu semestru se nevyskytly žádné problémy.

Na závěr předmětu byli studenti požádáni o vyplnění zpětnovazebního dotazníku prostřednictvím platformy Google Classroom. Z celkového počtu 143 zapsaných studentů dotazník vyplnilo 79 respondentů. Studenti odpovídali na následující dotazy: zda předmět splnil jejich očekávání, co se jim líbilo, co se jim nelíbilo, zda by předmět doporučili dalším, zda jim vyhovovala distanční výuka on-line a v závěru měli možnost sdělit své náměty či cokoliv dalšího, co považovali za důležité.

Z odpovědí vyplynulo, že celkově předmět studentům splnil jejich očekávání, dokonce je u některých předčil, shledali ho zajímavým a přínosným pro praxi a výuka on-line se jim líbila, byť většina preferuje kontaktní formu. Studenti ocenili vytvořenou oporu předmětu. Nedostatkem, se kterým však objektivně nemohlo být nic učiněno, bylo ranní vstávání.

 

Výběrem cituji z dotazníků za zimní semestr 2020/2021:

„Líbil se mi srozumitelný výklad a samostatné práce.“

„Líbil se mi obsah předmětu, perfektně zvládnutá distanční výuka.“

„Bavily mě hodiny ohledně reklamy a etikety.“

„Zajímavé přednášky, kde jsem se vždy dozvěděla užitečné a zajímavé informace.“

„Velice se mi líbila připravená podpora. Mohla jsem si vypisovat poznámky přímo do podpory.“

„Celkově mi hodiny přišly zajímavé, dozvěděla jsem se spoustu nových věcí a dokonce se i zasmála :).“

„Jsou to užitečné rady nejen do studia, ale i do života. Super bylo zapojování nás do hodiny.“

 „Líbilo se mi, že byly semináře interaktivní, přestože touto on-line formou byly podmínky jistě ztížené.“

 

Máte tip na zajímavou aplikaci pro výuku na vysoké škole nebo nápad, jak učinit distanční výuku efektivnější a zajímavější? Podělte se s námi o své zkušenosti. Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu na adrese hokrova@rek.zcu.cz.